The present Governing Body for the term 2020-23:


1 Sh. Rohit Koul Pradhan    01.10.2021 to 31.03.2023
2 Sh. Ajay Raina Up-Pradhan
3 Sh. Chaman Lal Raina Secretary
4 Sh. Ram Krishen Koul Accounts Chief
5 Sh. Suneel Koul Organizing Secretary

BOARD OF TRUSTEES:


1) Sh. A. D. Veshin
2) Sh. R. L. Dhar
3) Sh. Ram Krishen Koul 
4) Sh. L. D. Koul 
5) Sh. C. L. Raina
6) Sh. P. L. Raina
7) Dr. Sushil Wattal
8) Dr. Opinder Bhat
9) Sh. M. K. Dhar
10) Sh. Virender Trakroo
11) Sh. Romesh Koul
12) Sh. Rohit Koul
13) Sh. C. L. Anand
14) Sh. Suneel Koul
15) Sh. Ajay Raina
16) Sh. S. L. Ganjoo
17) Sh. R. L. Bhat
18) Sh. R. L. Pandita
19) Sh. R. K. Khazanchi
20) Sh. K. K. Kachroo
21) Sh. Ramesh Bhat
22) Smt Ratna Ji
23) Sh. Jatinder Zutshi
24) Sh. Ashok Kumar Koul (Ichchgam)
25) Sh. T. K. Bhat
26) Sh. Pran Ji
27) Sh. J. K. Bhat
28) Sh. R. L. Kachroo
29) Sh. Shuban Krishen Bhat (Vimal Ji)