The present Governing Body for the term 2020-23:


1 Sh. L. D. Koul Pradhan   01.04.2020 to 30.09.2021
2 Sh. Rohit Koul Pradhan    01.10.2021 to 31.03.2023
3 Sh. Ajay Raina Up-Pradhan
4 Sh. Chaman Lal Raina Secretary
5 Sh. Ram Krishen Koul Accounts Chief
6 Sh. Suneel Koul Organizing Secretary

BOARD OF TRUSTEES:


1) Sh. A. D. Veshin
2) Sh. R. L. Dhar
3) Smt. Jai Kishori
4) Sh. Ram Krishen Koul 
5) Sh. Raj Nath Bhat
6) Sh. C. L. Raina
7) Sh. P. L. Raina
8) Dr. Sushil Wattal
9) Dr. Opinder Bhat
10) Sh. M. K. Dhar
11) Sh. Virender Trakroo
12) Sh. L. D. Koul
13) Sh. Romesh Koul
14) Prof. R. L. Dhar
15) Sh. Rohit Koul
16) Sh. C. L. Anand
17) Sh. Suneel Koul
18) Sh. Ajay Raina
19) Sh. S. L. Ganjoo
20) Sh. R. L. Bhat
21) Sh. R. L. Pandita
22) Sh. R. K. Khazanchi
23) Sh. K. K. Kachroo
24) Sh. Ramesh Bhat