The present Governing Body for the term 2020-23:


1 Sh. Rohit Koul Pradhan    01.10.2021 to 31.03.2023
2 Sh. Ajay Raina Up-Pradhan
3 Sh. Chaman Lal Raina Secretary
4 Sh. Ram Krishen Koul Accounts Chief
5 Sh. Suneel Koul Organizing Secretary

BOARD OF TRUSTEES:


1) Sh. A. D. Veshin
2) Sh. R. L. Dhar
3) Sh. Ram Krishen Koul 
4) Sh. L. D. Koul 
5) Sh. C. L. Raina
6) Sh. P. L. Raina
7) Dr. Sushil Wattal
8) Dr. Opinder Bhat
9) Sh. M. K. Dhar
10) Sh. Virender Trakroo
11) Sh. L. D. Koul
12) Sh. Romesh Koul
13) Sh. Rohit Koul
14) Sh. C. L. Anand
15) Sh. Suneel Koul
16) Sh. Ajay Raina
17) Sh. S. L. Ganjoo
18) Sh. R. L. Bhat
19) Sh. R. L. Pandita
20) Sh. R. K. Khazanchi
21) Sh. K. K. Kachroo
22) Sh. Ramesh Bhat
23) Smt Ratna Ji
24) Sh. Jatinder Zutshi
25) Sh. Ashok Kumar Koul (Ichchgam)
26) Sh. T. K. Bhat
27) Sh. Pran Ji
28) Sh. J. K. Bhat
29) Sh. R. L. Kachroo
30) Sh. Shuban Krishen Bhat (Vimal Ji)